Štrukturálne fondy

Slúžia na financovanie cieľov regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ, čiže hlavne k zvyšovaniu ekonomickej vyspelosti európskych regiónov.

Význam Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov pre hospodársku a sociálnu súdržnosť je v rámci EÚ nezastupiteľný. Fondy sa zameriavajú na znižovanie rozdielov v úrovni rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov vrátane vidieckych oblastí. Európska únia má k dispozícii celkom štyri štrukturálne fondy.

Finančná podpora z fondov je rozdeľovaná prostredníctvom tzv. operačných programov, ktoré určujú zameranie pomoci pre danú oblasť alebo sektor (napr. dopravu, poľnohospodárstvo).

Nástroj politiky

Štrukturálne fondy sú nástrojom politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti (HSS) k dosiahnutiu ekonomickej a sociálnej súdržnosti (kohézie) Európskej únie. Prostriedky z týchto fondov sú určené na pomoc menej rozvinutým regiónom, regiónom zápasia so štrukturálnymi problémami a na podporu adaptácie a modernizácie politík, systémov vzdelávania a odbornej prípravy zamestnanosti.

1. január 2007

Od 1. januára 2007 odštartovalo v Európskej únii ďalšie sedemročné programovacie obdobie. V oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu došlo v tejto súvislosti k niekoľkým zmenám. Prvou zmenou je počet štrukturálnych fondov. V minulom období (2000 - 2006) do politiky HSS spadali štyri štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky garančný a podporný fond a Finančný nástroj na podporu rybolovu) a Kohézny fond. V súčasnom programovacom období (2007-2013) bol znížený počet štrukturálnych fondov na dva - Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond Kohézny fond. Zvyšné dva fondy sa transformovali v Európsky fond pre rybné hospodárstvo a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a súčasne sa stali súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zapojenie Kohézneho fondu

Druhou zmenou je zapojenie Kohézneho fondu do systému programovania štrukturálnych operácií. Z fondu teda nebude poskytovaná podpora na individuálne projekty, ale podobne ako v prípade štrukturálnych fondov na programové dokumenty vypracované na národnej úrovni.

Fondy: