Európsky poľnohospodársky podporný a záručný fond (EAGGF)

Celý názov v angličtine je European Agricultural Guidance and Guarantee fund. Ako je zrejmé z názvu, tento fond je zložený z dvoch častí - podpornej (guidance) a záručnej (guarantee).

Záručná časť tvorí 95% všetkých výdavkov a slúží na financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Za pomoci tejto časti EAGGF sa napríklad podporuje vývoz poľnohospodárskych prebytkov EÚ do zahraničia alebo cenové a stabilizačné opatrenia na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Podporná časť je jedným z prostriedkov na financovanie regionálnej a štrukturálnej politiky. Táto časť EAGGF má za úlohu:

  • podpora investícií a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych závodov
  • pomoc začínajúcim roľníkom a roľníkom v preddôchodkovom veku
  • kompenzácia poľnohospodárom v okrajových a inak znevýhodnených oblastiach
  • optimálne využitie lesov a ich ochrana
  • aktivity na udržanie prirodzeného rázu krajiny
  • podpora ekonomík v poľnohospodárskych oblastiach, ich remeselnej výroby a turistického ruchu
  • marketingové a poradenské služby pre poľnohospodárske produkty
  • skončil v roku 2006

Fondy: