Európsky sociálny fond (ESF)

ESF (European Social Fund) pomáha ľuďom efektívnejšie sa zapojiť do trhu práce - financuje opatrenia v oblasti profesijnej prípravy a systému získavania nových pracovníkov.

Jeho konkrétna činnosť sa týka týchto oblastí:

  • doplňovanie sociálnych programov členských štátov EÚ (najmä pokiaľ ide o dlhodobé programy ako aktívna politika zamestnanosti alebo reintegrácia dlhodobo nezamestnaných)
  • pomoc mladým nezamestnaným a ľuďom s vyrovnaním
  • podpora rovnakých príležitostí na trhu práce pre ženy a mužov
  • podpora vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov
  • zlepšovanie mobility pracovných síl

Fondy: